ARTIKEL 1             Verplichtingen van de autorijschool

1.1       De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’.

1.2       Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt en in bezit bent van je theoriecertificaat.

1.3       De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4       De rijles wordt volledig benut door de leerling, het incidenteel tanken met de lesauto valt onder de rijles.

1.5       De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6       Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2             Verplichtingen van de leerling

2.1       Om lessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2       De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd minimaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3       De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4       De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5       Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6       Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.7       Bij eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen, tijdig af te stemmen met het CBR. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken kan de autorijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en is er geen recht op restitutie.

ARTIKEL 3             Voorwaarden wijze van betaling

3.1       Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2       Voor betalingen bij lespakketten dient het gehele pakket voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Bij meerdere termijnen zijn de betalingen in onderling overleg en wordt dit op de lesovereenkomst vermeld.

3.3       Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een bericht van je rijinstructeur. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 10 dagen na het bericht een factuur van de achterstand en worden de rijlessen stilgezet.

2. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 18,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 20 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4       Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5       Pakketten die betaald zijn worden niet terugbetaald door te stoppen met rijlessen, maar kunnen wel maximaal 1 jaar bewaard worden. Je krijgt niet gebruikte lessen na het behalen van het rijbewijs terugbetaald.

ARTIKEL 4             Rijexamens

4.1       Als de leerling niet of te laat op het examen/toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, geen geldig legitimatiebewijs kan tonen of geen geldig theoriecertificaat heeft zal de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2       Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel, sneeuw of extreme wind, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5             Beëindigen van overeenkomsten

5.1       De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).

2. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2       Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een lespakket kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur, alsmede de administratiekosten.

ARTIKEL 6             Aanvullende afspraken

6.1       De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2       Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7             Lespakketten

7.1       Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 8             Vrijwaring

8.1       Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding of controle blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2       De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Over ons

Ons bedrijf is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de klant van het grootste belang is. Ons team is daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze klandizie uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.

Wij zouden graag je vertrouwen winnen door je de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.